• GENIŞ MİQYASDA GEODEZİYA FƏALİYYƏTİ
  • GEODEZİYA ALƏTLƏRİ VƏ ONLARIN AKSESSUARLARININ SATIŞI FƏALİYYƏTİ.
  • GEODEZİYA ALƏTLƏRİNİN TƏMİRİ VƏ KOLİBRASİYASI FƏALİYYƏTİ.
  • MÜASİR TEXNOLOGİYA OLAN DRONLA ORTOFOTO VƏ DEM ƏLDƏ OLUNMASI.
  • COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ (CİS) YARADILMASI
  • YOL, KÖRPÜ, TUNEL VƏ METAL KONSTRUKSİYA LAYİHƏLƏNDİRMƏ.
  • CORS SYSTEM – YÜKSƏK DƏQİQLİKLƏ 24 SAAT FASİLƏSİZ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN GPS BAZA STANSİYASI XİDMƏTİ.
  • GEODEZİK NIŞANLAMA VƏ YERƏKÖÇÜRMƏ İŞLƏRİ
  • DƏNİZ DİBİNİN TƏDQİQATİ
%d bloggers like this: